കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / ബ്ലോഗ് / How Can I Clean My Bowels Out?

How Can I Clean My Bowels Out?


How Can I Clean My Bowels Out?

  • There are various ways to clean your bowels, including drinking plenty of water, eating fiber-rich foods, and avoiding processed foods.
  • Colon hydrotherapy is another effective option that uses water to flush out the colon.
വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ