ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How Long Does It Take to Clean Colon?

How Long Does It Take to Clean Colon?


How Long Does It Take to Clean Colon?

  • The duration of a colon hydrotherapy session depends on the therapist, but typically lasts between 45 to 60 minutes.
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ