ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How Much is a Colonic Hydrotherapy?

How Much is a Colonic Hydrotherapy?


How Much is a Colonic Hydrotherapy?

  • The cost of a colon hydrotherapy session varies depending on geographic location and the therapist. Generally, a single session can cost between $75 to $150.
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ