ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀន

ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀន

ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀន