കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / വൻകുടൽ വൃത്തിയാക്കൽ യന്ത്രം / കോളനിക് മെഷീന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി

കോളനിക് മെഷീന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി


കോളനിക് മെഷീന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി
 • Enquiry Now!

  കോളനിക് മെഷീന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി

  Colonic machine, also known as colon hydrotherapy machine, is a device that helps to cleanse the colon by flushing out waste and toxins. It has been used for centuries to improve digestive health and prevent various diseases.

  ചരിത്രം

  The practice of colonic irrigation dates back to ancient Egyptians, who used enemas for medical purposes. In the 1900s, colonics became more popular in Western medicine and were used as a treatment for various ailments. ഇന്ന്, colonic machines are widely used by people around the world for their health benefits.

  പ്രവർത്തന തത്വം

  Colonic machines work by introducing water into the colon through a tube inserted into the rectum. The water then flushes out waste and toxins from the colon, which helps to improve digestion and overall health. Some machines also use additional therapies such as massage and ozone therapy to enhance the cleansing process.

  പ്രയോജനങ്ങൾ

  1. Promotes better digestion and nutrient absorption.

  2. Helps eliminate toxins and waste from the body.

  3. Improves overall health and well-being.

  4. Can be used to treat various digestive disorders.

  5. Provides a safe and non-invasive alternative to traditional colon cleanses.

   

  പടികൾ

  1. Consult with a healthcare professional to determine if a colonic is right for you.

  2. Choose a reputable facility and practitioner.

  3. Prepare for the procedure by following specific dietary instructions.

  4. During the procedure, lie on your back while a small tube is inserted into the rectum.

  5. Water is introduced into the colon, and waste and toxins are expelled.

  6. After the procedure, rest and drink plenty of fluids to aid in the cleansing process.

  Who Needs

  1. Individuals with chronic digestive issues.

  2. People interested in detoxifying their body.

  3. Those looking for an alternative to traditional colon cleanses.

  4. Anyone seeking to improve their overall health and well-being.

  Application Industry

  1. Wellness centers and spas.

  2. Alternative medicine clinics.

  3. Hospitals and medical facilities.

  4. Individuals who are self-employed as colonic therapists.

  For pricing or software inquiries, please contact us via email, WhatsApp or leave a message.

  With the numerous benefits that colonic machines offer, it is no surprise that they are becoming increasingly popular. If you are looking to improve your digestive health or detoxify your body, consider trying a colonic machine today.  ഞങ്ങൾ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണ നിർമ്മാതാവാണ്,നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ,ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  സമർപ്പിക്കൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ പേജ് പുതുക്കി വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.
  വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
  വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


  ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ