ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀន / ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន

ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន


ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន
 • សាកសួរឥឡូវនេះ!

  ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន

   

  The History of Colon Flush Machines

  Colon flush machines have been in use for centuries, with the ancient Egyptians and Greeks using enemas to cleanse their colons. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, it wasn’t until the 1920s that modern colon flush machines were developed.

   

  The Working Principles of Colon Flush Machines

   

  Colon flush machines work by introducing water into the colon and allowing it to wash away any waste or toxins. The machine uses a small tube inserted into the rectum, which is connected to a machine that pumps water into the colon. The water is then released, along with any waste, through a tube that leads to a sewage system.

   

   

  The Advantages of Colon Flush Machines

   

  1. Removes toxins from the body

  2. Improves digestion

  3. Boosts energy levels

  4. Promotes weight loss

  5. Reduces constipation

  6. Improves skin health

  7. Enhances mental clarity

  8. Promotes overall well-being

  9. Reduces the risk of colon cancer

  ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន

  The Steps Involved in Using a Colon Flush Machine

   

  1. Prepare the machine by filling the water tank with clean, warm water.

  2. Attach the tube to the machine, and lubricate the tip with a water-based lubricant.

  3. Insert the tube into the rectum and slowly turn on the machine.

  4. Allow the water to flow into the colon, holding it for a few minutes before releasing it.

  5. Repeat the process until the water coming out of the colon is clear.

   

  Who Needs a Colon Flush Machine?

   

  Anyone looking to improve their overall health and well-being can benefit from using a colon flush machine. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, it is particularly beneficial for those experiencing constipation, digestive issues, and low energy levels.

   

  The Applications of Colon Flush Machines

   

  Colon flush machines can be used in a variety of industries, including spas, fitness centers, and healthcare facilities. They are particularly popular in the wellness and alternative medicine industries as a natural way to improve health and well-being. If you are interested in purchasing a colon flush machine or have any questions, please contact us through email, កម្មវិធី WhatsApp, or leave a message on our website.

  ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  យើងគឺជាអ្នកផលិតឧបករណ៍ព្យាបាលទឹកពោះវៀនធំ,ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ។,សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ប្រសិនបើការដាក់ស្នើមិនជោគជ័យ, សូមផ្ទុកទំព័រកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឡើងវិញ ហើយដាក់ស្នើឡើងវិញ.
  អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
  ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
    រស់នៅ:Lucygao 1520            


  ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ