ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀន / ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ: ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត, គោលការណ៍ការងារ, គុណសម្បត្តិ, នីតិវិធី, អ្នកណាត្រូវការវា។, និងកម្មវិធី

ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ: ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត, គោលការណ៍ការងារ, គុណសម្បត្តិ, នីតិវិធី, អ្នកណាត្រូវការវា។, និងកម្មវិធី


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ: ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត, គោលការណ៍ការងារ, គុណសម្បត្តិ, នីតិវិធី, អ្នកណាត្រូវការវា។, និងកម្មវិធី
 • សាកសួរឥឡូវនេះ!

  ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

   

   

   

  The History of Colon Hydrotherapy Devices

  Colon Hydrotherapy or Colonic Irrigation is an ancient practice that dates back to Egyptian and Greek times. It was believed to purge impurities from the body, restore vitality, and aid in the digestive process. The modern colon hydrotherapy devices, also known as colonics, have come a long way since then. ថ្ងៃនេះ, they are used as an alternative therapy to clean the colon, improve bowel movement, and detoxify the body.

  The Working Principle of Colon Hydrotherapy Devices

  Colon hydrotherapy devices work by introducing filtered, temperature-controlled water into the colon through a tube inserted into the rectum. The water is then flushed out along with the waste matter from the colon. The process is repeated several times during a session to ensure a thorough cleansing. The water pressure and temperature are regulated to ensure maximum comfort and safety.

  ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

  The Advantages of Colon Hydrotherapy Devices

   

  1. ការបន្សាបជាតិពុល: Colon hydrotherapy devices help in removing toxins and wastes from the colon, leading to overall detoxification of the body.

  2. ការរំលាយអាហារប្រសើរឡើង: Colon hydrotherapy devices help in improving digestion and nutrient absorption by removing the accumulated waste from the colon.

  3. ការធូរស្បើយពីការទល់លាមក: Colon hydrotherapy devices help in easing constipation by softening the stool and facilitating bowel movement.

  4. Promotes Healthy Colon: Colon hydrotherapy devices promote a healthy colon and reduce the risk of colon cancer by removing the harmful toxins and wastes.

  5. Boosts Energy: Colon hydrotherapy devices improve energy levels by removing the waste that can cause fatigue and sluggishness.

   

  The Procedure of Colon Hydrotherapy Devices

  The procedure involves lying on a table while a tube is inserted into the rectum. The device then pumps filtered water into the colon, and the waste is eliminated through the tube. The procedure is repeated several times for a thorough cleansing.

   

  Who Needs Colon Hydrotherapy Devices?

  1. People with constipation or irregular bowel movements

  2. Individuals with digestive issues or food sensitivities

  3. People with a history of colon cancer in the family

  4. Those looking for a natural way to detoxify their body

  5. Individuals who want to improve their overall health and well-being

   

  The Applications of Colon Hydrotherapy Devices

   

  1. Health and Wellness Clinics

  2. Holistic Health Centers

  3. Colon Hydrotherapy Clinics

  4. Spas and Wellness Centers

  5. Fitness Centers and Gyms

  6. Naturopathic Clinics

  7. Chiropractic Clinics

  8. Integrative Medicine Centers

  9. Medical Detox Centers

  ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ: វិធីបដិវត្តដើម្បីបន្សាបជាតិពុលក្នុងខ្លួន

  ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ: វិធីបដិវត្តដើម្បីបន្សាបជាតិពុលក្នុងខ្លួន

  ម៉ាស៊ីន Colonic

  Colon hydrotherapy machine

   

  If you are interested in purchasing a colon hydrotherapy device or inquiring about pricing and software, please contact us through email, កម្មវិធី WhatsApp, or leave a message on our website.


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  យើងគឺជាអ្នកផលិតឧបករណ៍ព្យាបាលទឹកពោះវៀនធំ,ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ។,សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ប្រសិនបើការដាក់ស្នើមិនជោគជ័យ, សូមផ្ទុកទំព័រកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឡើងវិញ ហើយដាក់ស្នើឡើងវិញ.
  អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
  ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
    រស់នៅ:Lucygao 1520            


  ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ