ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀន / ម៉ាស៊ីនកំដៅទឹកពោះវៀនធំសម្រាប់ផ្ទះ

ម៉ាស៊ីនកំដៅទឹកពោះវៀនធំសម្រាប់ផ្ទះ


ម៉ាស៊ីនកំដៅទឹកពោះវៀនធំសម្រាប់ផ្ទះ
 • សាកសួរឥឡូវនេះ!

  ម៉ាស៊ីនកំដៅទឹកពោះវៀនធំសម្រាប់ផ្ទះ

  The History of Colon Hydrotherapy Machine for Home

  Colon hydrotherapy, also known as colonic irrigation, has been practiced for centuries to remove waste and toxins from the colon. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, it was only in recent years that the use of colon hydrotherapy machines for home use became more prevalent.

  The Working Principle of Colon Hydrotherapy Machine for Home

  The colon hydrotherapy machine uses water to gently flush out the colon, thereby removing impacted waste and toxins. The machine typically uses filtered water and varies in pressure and temperature to ensure that the process is both comfortable and effective.

  The Advantages of Colon Hydrotherapy Machine for Home

  1. Promotes regular bowel movements

  2. Improves colon health
  3. Increased energy levels
  4. Relief from constipation
  5. Supports detoxification
  6. Boosts immune system
  7. Encourages weight loss
  8. Reduces bloating and gas
  9. Promotes clearer skin

  The Steps Involved in Colon Hydrotherapy Machine for Home

  1. Fill the machine with filtered water

  2. Attach the tubing to the machine
  3. Use a lubricant to insert the tube into the rectum
  4. Control the water pressure and temperature according to your comfort level
  5. The machine will gently flush out the colon
  6. បន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំ, dispose of the waste properly and clean the machine

  Who Needs Colon Hydrotherapy Machine for Home

  Colon hydrotherapy machines can be beneficial to individuals who suffer from digestive issues such as constipation, ហើមពោះ, and gas. It can also be useful for people who want to detoxify their bodies or improve their overall colon health.

  The Application of Colon Hydrotherapy Machine for Home

  Colon hydrotherapy machines can be used in a variety of settings such as spas, wellness centers, and medical facilities. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, with the advent of home-based machines, individuals can now perform the procedure in the comfort of their own homes. Overall, colon hydrotherapy machines for home use offer a safe and effective way to promote colon health and improve overall well-being. If you are interested in purchasing a machine or need more information, please contact us through EMAIL, WHATSAPP, ឬទុកឱ្យយើងផ្ញើសារ.  យើងគឺជាអ្នកផលិតឧបករណ៍ព្យាបាលទឹកពោះវៀនធំ,ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ។,សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ប្រសិនបើការដាក់ស្នើមិនជោគជ័យ, សូមផ្ទុកទំព័រកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឡើងវិញ ហើយដាក់ស្នើឡើងវិញ.
  អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
  ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
    រស់នៅ:Lucygao 1520            


  ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ