കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം

കോളനിക് മെഷീൻ


കോളനിക് മെഷീൻ
 • Enquiry Now!

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ

   

  The Descriptions of Colonic Machine:

   

  കോളനിക് മെഷീൻ, also known as colon cleansing or colonic irrigation, is often practiced as a form of alternative medicine. The claimed purpose of the procedure is to remove toxin, lose weight, prevent diseases, relieve constipation, promote general health and well-being.
  It is known that such procedure commonly involved the use of “Colonic Irrigation Systems” , which are medical devices originally intended for bowel preparation before radiological or endoscopic procedures.
  The client generally lies down on the hydrotherapy bed and the filtered constant temperature water is pumped through the rectum via a tube. Fluids and waste are expelled through another tube. A large volume of fluid, up to 60 litres would be introduced into the colon via the rectum. The procedure may be repeated several times.

  The Features of Colonic Machine:

  1. With drawer and cabinet
  2. Dependable and safe operation
  3. Completely closed system
  4. Built in disinfecting system
  5. Water pressure regulator
  6. Water Lines with connections
  7. Pressure and temperature controlled with safety features
  8. Accurate, adjustable temperature control and shut down valve

   

  Parameters of Colonic Machine

  Machine Name Colonic Cleansing Hydrotherapy Machine
  Voltage 220V±22V Frequency 50Hz±1 Hz
  Relative Humidity 30%~75% Barometric Pressure 860hPa~1060hPa
  Total power ≤1600w Liquid Flow ≥2L/min
  Continuous Running Time 8 hours Water Temperature Range 10~40℃±2℃
  Time Range 0-any data(S) Machine Noise ≤65db
  Filtered Water Accuracy 1um Consumables Disposable Catheter
  Notice: The Color and LOGO can be customized according to your need.

   

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ

  Introduction

  Colonic machine, also known as colon hydrotherapy or colonic irrigation, is a popular alternative therapy that involves the cleansing of the colon using water and other substances. It has been used for centuries by different cultures, and it has gained popularity in recent years due to its many health benefits. In this article, we will discuss the history, working, advantages, steps, who needs it, and applications of colonic machine.

   

   

  ചരിത്രം

  The practice of colon cleansing can be traced back to ancient Egypt, where enemas were used for medicinal purposes. In the 19th century, colon hydrotherapy became more popular in Europe and the United States, and it was used to treat a range of health problems, from constipation to cancer. ഇന്ന്, colonic machines are used by many people as a way to detoxify the body and improve overall health.

   

   

  Working

  Colonic machines work by flushing water into the colon through a tube inserted into the rectum. The water is then drained out, taking with it any waste materials and toxins that may have accumulated in the colon. Some colonic machines also use herbs, enzymes, or probiotics to enhance the cleansing process.

   

  പ്രയോജനങ്ങൾ

  Colonic machine offers many advantages, including:

  • Detoxification: Colonic machine removes toxins and waste materials from the body, leaving the colon cleaner and healthier.
  • മെച്ചപ്പെട്ട ദഹനം: Colonic machine can improve digestion and reduce constipation by promoting regular bowel movements.
  • ഭാരനഷ്ടം: Colonic machine can help people lose weight by removing waste materials that may be interfering with metabolism.
  • Improved Skin Health: Colonic machine can improve skin health by removing toxins that can cause acne, eczema, and other skin problems.
  • Reduced Risk of Colon Cancer: Colonic machine can reduce the risk of colon cancer by removing toxins that may contribute to the development of cancer.

   

  പടികൾ

  The following are the steps involved in colonic machine:

  • Preparation: Before the colonic machine session, the patient may be required to follow a special diet or take certain supplements to prepare the colon for the cleansing process.
  • Insertion of the Tube: The tube is inserted into the rectum, and water or other substances are slowly introduced into the colon.
  • Cleansing: The water and waste materials are then drained out of the colon, usually through a closed system that prevents any odor or mess.
  • Repeat: The process may be repeated several times, depending on the patient’s needs and the therapist’s recommendation.

   

  ആർക്ക് വേണം അത്

  Colonic machine can be beneficial for anyone who wants to improve their health and well-being. However, it may be particularly helpful for people who suffer from:

  • Constipation
  • Chronic Fatigue Syndrome
  • Acne or other skin problems
  • Gas and bloating
  • Obesity
  • Depression and anxiety
  • Inflammatory bowel disease
  • Migraine headaches

  Applications in Different Industries

  Colonic machine is used in various industries, including:

  • Health and Wellness clinics
  • Spas and Beauty salons
  • Alternative medicine practices
  • Naturopathic clinics
  • Weight loss centers
  • Mental health clinics
  • Gastroenterology departments
  • Oncology departments

   

  Contact us

  Colonic machine is a popular alternative therapy that has been used for centuries to improve health and well-being. It offers many advantages, including detoxification, improved digestion, weight loss, improved skin health, and reduced risk of colon cancer.

   

  If you are interested in trying colonic machine, consult with a qualified therapist to learn more about the process and its benefits.

   


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ഞങ്ങൾ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണ നിർമ്മാതാവാണ്,നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ,ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  സമർപ്പിക്കൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ പേജ് പുതുക്കി വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.
  വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
  വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


  ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ