കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം

കോളനിക് മെഷീൻ


കോളനിക് മെഷീൻ
 • Enquiry Now!

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ

   

   

  Colonic machine, also known as colon hydrotherapy or colonic irrigation, is a medical device used to clean the colon. It has become popular in recent years due to its many benefits.

   

   

  ചരിത്രം

  The use of colonic irrigation dates back to ancient Egypt, where it was used for medical purposes. In the 19th century, it became popular in Europe and America. ഇന്ന്, it is widely used around the world.

   

  പ്രവർത്തന തത്വം

  Colonic machine works by flushing warm, filtered water through a tube inserted into the rectum. The water helps to remove waste and toxins from the colon. The process is repeated several times during a single session.

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ

   

  Benefits

  1. Improves Digestion: Colonic machine helps to remove waste and toxins from the colon, which improves digestion.
  2. Relieves Constipation: Colonic machine helps to soften stools and improve bowel movements, which relieves constipation.
  3. Detoxifies the Body: Colonic machine helps to remove toxins from the colon, which detoxifies the body.
  4. Boosts Immunity: Colonic machine helps to remove harmful bacteria from the colon, which boosts the immune system.
  5. Reduces Bloating: Colonic machine helps to remove excess gas from the colon, which reduces bloating.
  6. Improves Skin Health: Colonic machine helps to remove toxins from the body, which improves skin health.
  7. Enhances Mental Clarity: Colonic machine helps to remove toxins from the body, which enhances mental clarity.
  8. Reduces Risk of Colon Cancer: Colonic machine helps to remove harmful bacteria from the colon, which reduces the risk of colon cancer.
  9. Improves Overall Health: Colonic machine helps to improve digestion, detoxify the body, boost immunity, and reduce the risk of many diseases, which improves overall health.

   

  പടികൾ

  1. Lie down on the colonic machine table and insert the tube into the rectum.
  2. The therapist will adjust the water pressure and temperature.
  3. The water will start to flow into the colon and flush out waste and toxins.
  4. The therapist will massage the abdomen to help move waste and gas out of the colon.
  5. The process is repeated several times during a single session.

   

  Who Needs Colonic Machine?

  Colonic machine is recommended for people who suffer from digestive problems, such as constipation, bloating, abdominal pain, and diarrhea. It is also recommended for people who want to detoxify their body and improve their overall health.

   

   

  Application Industry

  1. Health and Wellness Centers: Colonic machine is widely used in health and wellness centers to help people improve their health.
  2. Spas and Resorts: Colonic machine is also used in spas and resorts to help people relax and detoxify their body.
  3. Hospitals and Clinics: Colonic machine is sometimes used in hospitals and clinics to help people with digestive problems or prepare for certain medical procedures.

   

  Contact

  Colonic machine is a safe and effective way to improve digestion, boost immunity, and detoxify the body. It is recommended for people who suffer from digestive problems or want to improve their overall health. If you are interested in trying colonic machine, please contact us for more information.

   


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ഞങ്ങൾ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണ നിർമ്മാതാവാണ്,നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ,ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  സമർപ്പിക്കൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ പേജ് പുതുക്കി വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.
  വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
  വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


  ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ