കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം

കോളനിക് മെഷീൻ


കോളനിക് മെഷീൻ
 • Enquiry Now!

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ

   

   

  ചരിത്രം

   

  The colonic machine, also known as a colon therapy machine, has been used for colon cleansing since ancient times. The Egyptians, for example, used to perform enemas to stay healthy. In the 19th century, European doctors used colon hydrotherapy as a treatment for various diseases. ഇന്ന്, the colonic machine is widely used in spas, clinics, and alternative medicine practices all over the world.

  How It Works

   

  The colonic machine is a specialized device that uses water to flush out the colon. The process is painless and involves lying on a table while a small tube is inserted into the rectum. Water is then infused into the colon, which helps to loosen and remove any waste products that may be stuck in the colon. The water is then drained out of the colon, along with any waste products, leaving the colon clean and healthy.

  പ്രയോജനങ്ങൾ

  • Improves overall colon health
  • Helps to prevent colon cancer
  • Relieves constipation and bloating
  • Boosts the immune system

  Steps Involved

  • Consultation with a therapist
  • Preparation for the procedure
  • Lying on a table while the therapist inserts a tube into the rectum
  • Infusion of water into the colon
  • Massage of the abdomen to facilitate the process
  • Draining of the water and waste products
  • Post-procedure consultation and recommendations

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ

  ആർക്ക് വേണം അത്

  The colonic machine is recommended for people who suffer from constipation, bloating, or other digestive issues. It is also beneficial for those looking to improve their overall colon health and prevent colon cancer. People who follow unhealthy diets or have a sedentary lifestyle can also benefit from colon hydrotherapy.

  Application Industry

  The colonic machine is widely used in spas, wellness centers, and alternative medicine practices. It is also used in hospitals and clinics as a treatment for various diseases, including chronic constipation, പ്രകോപിപ്പിക്കാവുന്ന കുടൽ സിൻഡ്രോം, and ulcerative colitis. If you’re interested in learning more about the colonic machine, please contact us via email, WhatsApp, or leave a message on our website. We can provide you with more information about the benefits of the therapy, pricing, and software options.

  കോളൻ ഫ്ലഷ് മെഷീൻ കോളൻ ഫ്ലഷ് മെഷീൻ


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ഞങ്ങൾ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണ നിർമ്മാതാവാണ്,നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ,ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  സമർപ്പിക്കൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ പേജ് പുതുക്കി വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.
  വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
  വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


  ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ