ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀន / ម៉ាស៊ីន Colonic: ប្រវត្តិសាស្ត្រ, គោលការណ៍ការងារ, គុណសម្បត្តិ, ជំហាន, អ្នកណាត្រូវការវា។, និងកម្មវិធី

ម៉ាស៊ីន Colonic: ប្រវត្តិសាស្ត្រ, គោលការណ៍ការងារ, គុណសម្បត្តិ, ជំហាន, អ្នកណាត្រូវការវា។, និងកម្មវិធី


ម៉ាស៊ីន Colonic: ប្រវត្តិសាស្ត្រ, គោលការណ៍ការងារ, គុណសម្បត្តិ, ជំហាន, អ្នកណាត្រូវការវា។, និងកម្មវិធី
 • សាកសួរឥឡូវនេះ!

  ម៉ាស៊ីន Colonic ម៉ាស៊ីន Colonic ម៉ាស៊ីន Colonic

   

  Colonic machine, also known as colon hydrotherapy or colon cleansing machine, is a device used to clean the colon and remove waste material. It is a revolutionary way to improve digestive health and overall wellbeing.

   

  ប្រវត្តិសាស្ត្រ

   

  The use of colonic machines dates back to ancient times when Egyptians practiced enemas for cleansing purposes. In the 19th century, Europeans began using the device to treat a variety of gastrointestinal disorders. In the 20th century, colonic machines became more popular in the United States as a complementary therapy to improve digestive health.

  អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន Colonic

  ម៉ាស៊ីន Colonic

  ម៉ាស៊ីន Colonic

  ម៉ាស៊ីន hydrotherapy ពោះវៀនធំ

   

  គោលការណ៍ការងារ

   

  Colonic machines work by introducing warm, filtered water into the colon through a small tube inserted into the rectum. The water then flushes out waste material and toxins, which are collected in a closed system and then discarded.

   

   

  គុណសម្បត្តិ

  • Improves digestive health and regularity
  • Boosts the immune system
  • Reduces inflammation and bloating
  • Detoxifies the body and promotes overall wellbeing
  • Helps with weight loss and management

  ជំហាន

  The colonic machine process consists of several steps:

  • Consultationto assess the patient’s medical history and discuss any concerns or questions
  • ការរៀបចំ – includes dietary restrictions and consumption of fluids
  • Introducing the tubea small tube is inserted into the rectum to allow the flow of water
  • Water infusionwarm, filtered water is introduced into the colon to loosen and flush out waste
  • Evacuationthe waste material is collected in a closed system and then disposed of

  ម៉ាស៊ីន Colonic ម៉ាស៊ីន Colonic ម៉ាស៊ីន Colonic

  អ្នកណាត្រូវការវា។

  Colonic machine treatment can benefit anyone who experiences gastrointestinal issues, such as constipation, រាគ, and bloating. It can also be beneficial for those seeking to cleanse their digestive system and improve overall health.

  Applications

  The use of colonic machines is becoming more widespread in the following industries:

  • Spas and wellness centers
  • Naturopathic and alternative medicine clinics
  • Weight loss centers
  • Rehabilitation centers
  • Primary care clinics
  • Chiropractic and acupuncture clinics
  • Cancer treatment centers
  • Anti-aging clinics

   

  In conclusion, colonic machine treatment is a safe and effective way to improve digestive health, boost the immune system, and promote overall wellbeing. Whether seeking to cleanse the digestive system or address gastrointestinal issues, the use of a colonic machine can benefit anyone. With the growing popularity of colonic machines, they are becoming more widely available and are being used in a variety of industries to help people achieve optimal health.

  ម៉ាស៊ីន Colonic ម៉ាស៊ីន Colonic  យើងគឺជាអ្នកផលិតឧបករណ៍ព្យាបាលទឹកពោះវៀនធំ,ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ។,សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ប្រសិនបើការដាក់ស្នើមិនជោគជ័យ, សូមផ្ទុកទំព័រកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឡើងវិញ ហើយដាក់ស្នើឡើងវិញ.
  អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
  ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
    រស់នៅ:Lucygao 1520            


  ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ