കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / വൻകുടൽ വൃത്തിയാക്കൽ യന്ത്രം / കോളനിക് മെഷീൻ: ചരിത്രം, പ്രവർത്തന തത്വം, പ്രയോജനങ്ങൾ, പടികൾ, ആർക്ക് വേണം അത്, അപേക്ഷകളും

കോളനിക് മെഷീൻ: ചരിത്രം, പ്രവർത്തന തത്വം, പ്രയോജനങ്ങൾ, പടികൾ, ആർക്ക് വേണം അത്, അപേക്ഷകളും


കോളനിക് മെഷീൻ: ചരിത്രം, പ്രവർത്തന തത്വം, പ്രയോജനങ്ങൾ, പടികൾ, ആർക്ക് വേണം അത്, അപേക്ഷകളും
 • Enquiry Now!

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ

   

  Colonic machine, also known as colon hydrotherapy or colon cleansing machine, is a device used to clean the colon and remove waste material. It is a revolutionary way to improve digestive health and overall wellbeing.

   

  ചരിത്രം

   

  The use of colonic machines dates back to ancient times when Egyptians practiced enemas for cleansing purposes. In the 19th century, Europeans began using the device to treat a variety of gastrointestinal disorders. In the 20th century, colonic machines became more popular in the United States as a complementary therapy to improve digestive health.

  കോളനിക് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

  കോളനിക് മെഷീൻ

  കോളനിക് മെഷീൻ

  കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി യന്ത്രം

   

  പ്രവർത്തന തത്വം

   

  Colonic machines work by introducing warm, filtered water into the colon through a small tube inserted into the rectum. The water then flushes out waste material and toxins, which are collected in a closed system and then discarded.

   

   

  പ്രയോജനങ്ങൾ

  • Improves digestive health and regularity
  • Boosts the immune system
  • Reduces inflammation and bloating
  • Detoxifies the body and promotes overall wellbeing
  • Helps with weight loss and management

  പടികൾ

  The colonic machine process consists of several steps:

  • Consultationto assess the patient’s medical history and discuss any concerns or questions
  • Preparationincludes dietary restrictions and consumption of fluids
  • Introducing the tubea small tube is inserted into the rectum to allow the flow of water
  • Water infusionwarm, filtered water is introduced into the colon to loosen and flush out waste
  • Evacuationthe waste material is collected in a closed system and then disposed of

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ

  ആർക്ക് വേണം അത്

  Colonic machine treatment can benefit anyone who experiences gastrointestinal issues, such as constipation, diarrhea, and bloating. It can also be beneficial for those seeking to cleanse their digestive system and improve overall health.

  Applications

  The use of colonic machines is becoming more widespread in the following industries:

  • Spas and wellness centers
  • Naturopathic and alternative medicine clinics
  • Weight loss centers
  • Rehabilitation centers
  • Primary care clinics
  • Chiropractic and acupuncture clinics
  • Cancer treatment centers
  • Anti-aging clinics

   

  ഉപസംഹാരമായി, colonic machine treatment is a safe and effective way to improve digestive health, boost the immune system, and promote overall wellbeing. Whether seeking to cleanse the digestive system or address gastrointestinal issues, the use of a colonic machine can benefit anyone. With the growing popularity of colonic machines, they are becoming more widely available and are being used in a variety of industries to help people achieve optimal health.

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ  ഞങ്ങൾ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണ നിർമ്മാതാവാണ്,നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ,ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  സമർപ്പിക്കൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ പേജ് പുതുക്കി വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.
  വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
  വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


  ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ