ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀន / Professional Colonic Irrigation Machine: All you need to know

Professional Colonic Irrigation Machine: All you need to know


Professional Colonic Irrigation Machine: All you need to know
 • សាកសួរឥឡូវនេះ!

  Professional Colonic Irrigation Machine: All you need to know

  Professional Colonic Irrigation Machine Professional Colonic Irrigation Machine

  Introduction

  Professional colonic irrigation machines have become increasingly popular in recent years as more people try to improve their overall health and wellness. Colonic irrigation, also known as colon hydrotherapy, is a type of alternative therapy that involves flushing out the colon with water to remove waste and toxins from the body. In this article, we’ll explore the history, working principle, benefits, steps, who needs it, and the application industry of professional colonic irrigation machines.

  ប្រវត្តិសាស្ត្រ

  Colonic irrigation, as an alternative therapy, has been around for thousands of years. Ancient Egyptians and Greeks believed that a healthy colon leads to a healthy body. However, the modern colonic irrigation machine was first introduced in the United States in the early 20th century. Since then, it has been widely adopted by alternative health practitioners.

  គោលការណ៍ការងារ

  Professional colonic irrigation machines work by delivering warm, filtered water to the colon through a tube inserted into the anus. The water washes away built-up waste and toxins in the colon, which are then expelled from the body through the same tube.

  Benefits

  • Improve Digestive Health: Colonic irrigation can help remove waste and toxins from the colon, improving digestion and reducing the risk of digestive disorders like constipation, រាគ, and irritable bowel syndrome.
  • ការបន្សាបជាតិពុល: Colonic irrigation can also remove toxins from the body, promoting overall health and wellness.
  • Boost Immune System: A clean colon can help strengthen the immune system, reducing the risk of illnesses and diseases.

  Professional Colonic Irrigation Machine Professional Colonic Irrigation Machine Professional Colonic Irrigation Machine

  ជំហាន

  • Initial Consultation: Before the session, a practitioner will discuss the procedure with the client and review their health history to ensure that colonic irrigation is safe and appropriate for the individual.
  • Preparation: The client will need to fast for several hours before the session and may be asked to take laxatives or enemas to clear the colon.
  • The Procedure: The client will be asked to lie on a table while warm, filtered water is slowly introduced into the colon through a tube. The practitioner will monitor the procedure and may massage the abdomen to encourage waste removal.
  • Aftercare: After the session, the client may need to rest for a short period and may be advised to drink plenty of water to help flush out remaining toxins.

  អ្នកណាត្រូវការវា។?

  Colonic irrigation may be recommended for those experiencing digestive problems, as well as those looking to improve their overall health and wellness. It may also be beneficial for individuals with a history of constipation, រាគ, bloating, or abdominal pain.

  Application Industry

  Professional colonic irrigation machines are widely used in the alternative health industry, including alternative health clinics, spas, and wellness centers. They are also commonly used in medical settings, such as hospitals and rehabilitation centers.

  Contact

  Professional colonic irrigation machines offer a safe and effective way to improve digestive health and overall wellness. If you are interested in becoming a local distributor or reseller of our professional colon hydrotherapy machines, colon hydrotherapy equipment, and colonic machine wholesalers, សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែល, កម្មវិធី WhatsApp, ឬទុកឱ្យយើងផ្ញើសារ. We are the leading professional colonic irrigation machine suppliers, and we are always looking for business opportunities.

  Professional Colonic Irrigation Machine Professional Colonic Irrigation Machine Professional Colonic Irrigation Machine  យើងគឺជាអ្នកផលិតឧបករណ៍ព្យាបាលទឹកពោះវៀនធំ,ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ។,សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ប្រសិនបើការដាក់ស្នើមិនជោគជ័យ, សូមផ្ទុកទំព័រកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឡើងវិញ ហើយដាក់ស្នើឡើងវិញ.
  អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
  ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
    រស់នៅ:Lucygao 1520            


  ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ

  អ្នកហិនទ័រ METATRON 8ឃ NLS មេតាត្រុន NLS 4025 3ឃ NLS ឧបករណ៍វិភាគម៉ាញេទិក quantum resonance quantumresonanceanalyzer iriscope កាមេរ៉ាអាយរីដវិទ្យា កាមេរ៉ា iridology ប្រព័ន្ធសង្កេតស្បែក អ្នកវិភាគស្បែក ម៉ាស៊ីនសុខភាព ឧបករណ៍សម្អាតអ៊ីយ៉ុង កម្មវិធីវិភាគ quantum ម៉ែគង់ ម៉ាស៊ីនព្យាបាលវ៉ុលខ្ពស់។ ម៉ាស៊ីន HTP ក្រចកបត់ capillaroscopy តារាង Iridology iriscopes កាមេរ៉ា iridology កាមេរ៉ា iridology រូបភាព និងអត្ថន័យ ម៉ាស៊ីនព្យាបាលពោះវៀនធំ ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀនធំ ម៉ាស៊ីនពោះវៀនធំ ម៉ាស៊ីនពោះវៀនធំ ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀនធំ ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀន ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀនធំ ម៉ាស៊ីន hydrotherapy គ្រឿងម៉ាស៊ីនសម្រាប់លក់ពោះវៀនធំ colonic machinefor sale ម៉ាស៊ីន libbecolonic ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀនធំ ម៉ាស៊ីន colonichydrotherapy ម៉ាស៊ីន hydrotherapy ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍សម្អាតពោះវៀនធំ ម៉ាស៊ីន hydrotherapy ពោះវៀនធំ ម៉ាស៊ីនពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលដោយទឹក libbecolon អ្នកផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ hydrotherapy ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀន ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀន pokemoncards លក់ដុំ កាត pokemoncards លក់ដុំ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មម៉ាប ឧបករណ៍វិភាគប្រតិកម្ម Quantum ម៉ាស៊ីន pdt ម៉ាស៊ីនជីកខ្នាតតូច