കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / വൻകുടൽ വൃത്തിയാക്കൽ യന്ത്രം / പ്രൊഫഷണൽ കോളനിക് ഇറിഗേഷൻ മെഷീൻ: നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

പ്രൊഫഷണൽ കോളനിക് ഇറിഗേഷൻ മെഷീൻ: നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം


പ്രൊഫഷണൽ കോളനിക് ഇറിഗേഷൻ മെഷീൻ: നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം
 • Enquiry Now!

  പ്രൊഫഷണൽ കോളനിക് ഇറിഗേഷൻ മെഷീൻ: നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

  പ്രൊഫഷണൽ കോളനിക് ഇറിഗേഷൻ മെഷീൻ പ്രൊഫഷണൽ കോളനിക് ഇറിഗേഷൻ മെഷീൻ

  Introduction

  Professional colonic irrigation machines have become increasingly popular in recent years as more people try to improve their overall health and wellness. Colonic irrigation, also known as colon hydrotherapy, is a type of alternative therapy that involves flushing out the colon with water to remove waste and toxins from the body. In this article, we’ll explore the history, working principle, benefits, steps, who needs it, and the application industry of professional colonic irrigation machines.

  ചരിത്രം

  Colonic irrigation, as an alternative therapy, has been around for thousands of years. Ancient Egyptians and Greeks believed that a healthy colon leads to a healthy body. However, the modern colonic irrigation machine was first introduced in the United States in the early 20th century. Since then, it has been widely adopted by alternative health practitioners.

  പ്രവർത്തന തത്വം

  Professional colonic irrigation machines work by delivering warm, filtered water to the colon through a tube inserted into the anus. The water washes away built-up waste and toxins in the colon, which are then expelled from the body through the same tube.

  Benefits

  • Improve Digestive Health: Colonic irrigation can help remove waste and toxins from the colon, improving digestion and reducing the risk of digestive disorders like constipation, diarrhea, and irritable bowel syndrome.
  • Detoxification: Colonic irrigation can also remove toxins from the body, promoting overall health and wellness.
  • Boost Immune System: A clean colon can help strengthen the immune system, reducing the risk of illnesses and diseases.

  പ്രൊഫഷണൽ കോളനിക് ഇറിഗേഷൻ മെഷീൻ പ്രൊഫഷണൽ കോളനിക് ഇറിഗേഷൻ മെഷീൻ പ്രൊഫഷണൽ കോളനിക് ഇറിഗേഷൻ മെഷീൻ

  പടികൾ

  • Initial Consultation: Before the session, a practitioner will discuss the procedure with the client and review their health history to ensure that colonic irrigation is safe and appropriate for the individual.
  • Preparation: The client will need to fast for several hours before the session and may be asked to take laxatives or enemas to clear the colon.
  • The Procedure: The client will be asked to lie on a table while warm, filtered water is slowly introduced into the colon through a tube. The practitioner will monitor the procedure and may massage the abdomen to encourage waste removal.
  • Aftercare: After the session, the client may need to rest for a short period and may be advised to drink plenty of water to help flush out remaining toxins.

  ആർക്ക് വേണം അത്?

  Colonic irrigation may be recommended for those experiencing digestive problems, as well as those looking to improve their overall health and wellness. It may also be beneficial for individuals with a history of constipation, diarrhea, bloating, or abdominal pain.

  Application Industry

  Professional colonic irrigation machines are widely used in the alternative health industry, including alternative health clinics, spas, and wellness centers. They are also commonly used in medical settings, such as hospitals and rehabilitation centers.

  Contact

  Professional colonic irrigation machines offer a safe and effective way to improve digestive health and overall wellness. If you are interested in becoming a local distributor or reseller of our professional colon hydrotherapy machines, കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങൾ, and colonic machine wholesalers, please contact us via email, WhatsApp, or leave us a message. We are the leading professional colonic irrigation machine suppliers, and we are always looking for business opportunities.

  പ്രൊഫഷണൽ കോളനിക് ഇറിഗേഷൻ മെഷീൻ പ്രൊഫഷണൽ കോളനിക് ഇറിഗേഷൻ മെഷീൻ പ്രൊഫഷണൽ കോളനിക് ഇറിഗേഷൻ മെഷീൻ


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ഞങ്ങൾ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണ നിർമ്മാതാവാണ്,നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ,ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  സമർപ്പിക്കൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ പേജ് പുതുക്കി വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.
  വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
  വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


  ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ