കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / വൻകുടൽ വൃത്തിയാക്കൽ യന്ത്രം / കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ


കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ
 • Enquiry Now!

  കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പി കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പി

   

  Item Name Data
  Power /
  Voltage 220V±22V
  Frequency 50Hz±1 Hz
  Running Environment /
  Environment Temperature 10℃~ 40℃
  Relative Humidity 30%~75%
  Barometric Pressure 860hPa~1060hPa
  Continuous Running Time 8 hours

  Total power

  ≤1600w
  Liquid Flow ≥2L/min
  Water Temperature Range 10~40℃±2℃
  Time Range 0-any data(S)
  Filtered Water Accuracy 1um
  Machine Noise ≤65db
  Consumables Disposable Catheter

  കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പി കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പി

  Introduction of 560C Colonic Machine Therapys

   

  560C is the latest model of Colonic Machine Therapys. It is open system. The machine has all functions of hydrotherapy, both for customer and operator.

   

  For customer, he just needs to lay on the machine bed and he can control machine start and stop. And he can see feces flushing away through screen in front of him.

  For operator, he just needs to operate machine through pressing touch screen.

   

  This machine is running totally automatically. After setting time on touch screen and press start, the operator no need to operate machine any more.

  Start and stop can be controlled by customer through side part buttons.

  Normally it is used in SPA center or wellness center.

   

  Working principle

  Firstly, water will be treated by filtering device, tap water will be mineralized and filtered in to micromolecule active water, which can add microelement into water that human body needs. After filtering, the mineral water will be heated into 37℃ with a heating device.

  Then the water will be infused into human’s colon with a attached hydrotherapy head. The water will attenuation and dissolve the waste in the colon. Meanwhile the water will stimulate the intestinal tract to wriggle and the waste mixture will be excreted out of body.

  Finally this can create ecological balance in the human body. The natural and ecological feature is a new type of treatment which consists of therapy, recovery and good health.

  Product advantages:

  Lubricate intestines and defecate:

  with mineral and warm water, it will increase the lubrication of intestinal. This will stimulate the intestinal tract to wriggle and produce defecation reflex. Use this machine within fixed period, it will remit defecation problem. Use this machine consistently, it will totally

  ensure normal function of colon.

  Detoxify and beautify:

  Clean and cleanse colon, which can excrete fermentative materials and harmful materials in faeces. This can keep colon healthy. And the symptom such as dry skin, stain, darkness and acne on face disappear naturally.

  കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പി കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പി

  Lose weight and keep thin

  This machine is able to adjust the environment of digestive system and is able to adjust metabolic disorders to balance. On the other hand, cleanse of large intestine can avoid small intestine assimilate material forcedly, which have obviously effect on waist and

  abdomen part lose weight.

  Purify blood

  This machine can clean the toxin in intestinal tract and it can improve the cleanness of Peripheral blood effectively. Base on blood circulation system, it can remove the toxin in blood gradually. So the treatment have positive effect on reduction of blood pressure, blood

  fat, blood acid, blood glucose.

  Boost immunity

  eliminate the toxin in human body and lower the burden of live effectively. Rely on the self balance system of human body, it can achieve the purpose of

  Delaying senility of the body and repairing unbalanced body. Finally it strengthens the body immunity, disease-resistant and initiative of body repair.

  കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പി

  കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പി

  കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പി

  Product features:

  1.Automatic control. The patient is able to operate by himself. Don’t need others accompany. It has patient’s privacy kept properly.

  2. Operate through touch panel and there are 2 screens display. 1 for patient to watch operation and 1 for doctor for operation and print result.

  3. Colon catheter is disposable. Guarantee once use. Open new one and destroy after use face to face.

  4. the hydrotherapy bed is scientific researched and designed, which has excretion outlet. With this bed, patient is able to have relive the bowels freely. The bed is convenient, comfortable, no pain, not leaking, no smell.

  5. Low voltage operation. It has 2 layer water and the temperature and pressure is automatic controlled by computer. This can keep safe operation.

  6. There is medicine feed device, which is suitable give medicine to colon after cleanse colon.

   

  1. Concept of Colon hydrotherapy

  Colon hydrotherapy is also called colon cleanse or intestinal lavage, which can thoroughly clean colon, eliminate toxins in the body, improve constipation, correct diarrhea, adjust intestinal flora imbalance, and prevent bowel cancer. And it also has the effects of beauty,

  skin care, weight loss, and regulation of endocrine disorders.

  Colon hydrotherapy is popular used in American and European hospital, clinic and beauty club. It is becoming a popular beauty and detoxification method and is treated the hottest Physical and natural therapy for colon and body healthy.

  2. The effect and function of colon hydrotherapy

  Europe popular SPA center use Colonic Machine Therapys for body detox

  2.1 Treatment on constipation

  Constipation is the most important suitable adaptation disease by colon hydrotherapy. Medical experts believe that constipation is the root of all diseases. Studies have shown that the incidence of colorectal cancer is positively correlated with constipation. Senile

  plaques and obesity are also associated with constipation. Besides the long-term effects of excrement on other organs in the large intestine, constipation itself also affects the physiological function of the large intestine.

  Through a certain course of colon hydrotherapy, it can entirely soften and thoroughly remove hard bound stool in large intestine. And it also can soften and remove induration layer on the surface of the intestinal mucosa. Then it will recover intestinal mucosa

  secretion and promote the colonic peristalsis. Finally it will restore normal bowel function and achieve thorough treatment.

  2.2 Cancer control and prevention

  Food residues in the large intestine are fermented and corrupt to produce some carcinogens. The meat people eat is not that easy to digest, so meat will stay long time in digestive tract. If contact time between the large intestine and carcinogenic substance last too

  long, the chances of large intestine canceration will increase. Colon hydrotherapy will remove impurities from the large intestine, so keep colon clean can prevent cancer.

   

  2.3 Body detox and skin beauty

  Metabolites and some harmful substances in the blood excreted will be excreted through skin and subcutaneous capillaries and glands. During the excretion, skin surface will get damaged. This will cause skin problems such as acne and stains. Colon hydrotherapy will

  increase the chances that harmful substances will be excreted from the intestines. Finally it is more healthy for skin after colon hydrotherapy.

  2.4 Keeping healthy

  Some of hazardous substance in blood will be detoxified through liver, which will consume liver detoxification enzyme system. This will affect on brain, then people will feel tired. Meanwhile this also have effects on immune system and the body’s metabolism.

   

  3. Application range

  Europe popular SPA center use Colonic Machine Therapys for body detox

  3.1 Hospital & clinic for medical use

  A: Gastroenterology department:

  Clean colon, chronic colitis, ulcerative colitis, Constipation, diarrhea, intestinal obstruction, bowel dysfunction, acute pancreatitis.

  B: General surgery department:

  Intestinal cleansing before abdominal surgery, Control of cross infection after abdominal surgery, Conservative treatment in the late stage of bowel cancer, Hemorrhoids, colitis.

  C: Traditional Chinese medicine department:

  D: Nephrology department:

  3.2 SPA center & Wellness center

  As the concept of colon hydrotherapy is quite popular in American and Europe, so there are many beauty clubs which provide colon hydrotherapy service.

  The concept of cleanse colon, remove toxin, keep healthy, keep fitting by colon hydrothearpy are well accepted by people in Europe and America.

   

  3.3.3 Home use

  This Colonic Machine Therapys can be used for personal at home easily.

  And in history there are many famous people like colon hydrotherapy very much.

  *Diana, the princess of England, she regularly clears her intestines.

  *Clinton, the former President of the United States, has a specialbowel roomin his home and employs three people to wash his intestines regularly.

  *Mariah Carey, one of Hollywood’s most popular stars, had previously been fattening and has been able to lose weight through a spa treatment.

  *Soong mei-ling, begin from a young age, every night before going to bed to intestinal spa defecation, decades, never stopped, and is now many people relish the healthy longevity.

  Nowadays people will buy colon hydrotherapy and use in their house, whom has constipation and colon disease.

   

  History of Colonic Machine

  • The use of colonic irrigation dates back to ancient Egypt, where it was believed to cleanse the body of toxins and promote overall health.
  • Modern colonic machines were introduced in the 1900s and have since become a popular therapy for cleansing the colon.

   

  How Colonic Machine Works

  • Colonic machine uses purified water to gently flush out the colon, removing built-up waste and toxins.
  • The water pressure and temperature are carefully controlled to ensure a safe and effective cleanse.

   

  കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പിയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

  • Detoxification – colonic machine removes toxic waste and stimulates the body’s natural detoxification processes.
  • Improved digestion – a clean colon can improve digestion and nutrient absorption.
  • Reduced bloating and constipation – colonic machine can help relieve abdominal discomfort and promote regularity.

  The Colonic Machine Procedure

  • Consultation – the therapist will assess the client’s medical history and discuss any concerns or questions.
  • Preparation – the client will be instructed to refrain from eating for a few hours prior to the procedure.
  • Cleansing – the client will lie comfortably on a table while the therapist inserts a small tube into the rectum and water is slowly introduced into the colon.
  • Elimination – as waste and water are expelled from the colon, the therapist will monitor the process and adjust the water pressure and temperature as needed.

   

  Who Needs Colonic Machine Therapy?

  • Individuals with digestive issues such as bloating and constipation.
  • Those seeking a natural detoxification method to improve overall health.
  • Individuals with a history of colon diseases or surgeries may benefit from colonic machine as part of their ongoing care.

   

  Applications of Colonic Machine Therapy

  • Wellness centers and spas offer colonic machine therapy as a way to improve overall health and wellness.
  • Alternative healthcare practices may incorporate colonic machine therapy as part of a holistic treatment plan.
  • Individuals seeking a natural, non-invasive method for detoxification and digestive support can benefit from regular colonic machine therapy.

   

  Where to Find Colonic Machine Therapy?

  For more information on colonic machine therapy, prices, and software, please contact us by email, WhatsApp, or leave a message on our website.

  കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പി

  കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പി

  കോളനിക് മെഷീൻ തെറാപ്പി


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ഞങ്ങൾ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണ നിർമ്മാതാവാണ്,നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ,ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  സമർപ്പിക്കൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ പേജ് പുതുക്കി വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.
  വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
  വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


  ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ