കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / വൻകുടൽ വൃത്തിയാക്കൽ യന്ത്രം / കോളനിക് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

കോളനിക് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ


കോളനിക് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ
 • Enquiry Now!

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ

  A colonic machine, also known as a colon hydrotherapy machine, is a medical device used to cleanse the colon using water. This article will discuss the history, working principle, benefits, steps, who needs it, and the industries that use it.

  കോളനിക് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

  What is Hydrocolon Therapy?

  കോളനിക് മെഷീനുകൾ യുകെ

   

  History of Colonic Machine

   

  The first colonic machine was invented in 1830 by Dr. John Harvey Kellogg, a prominent physician and health activist. The machine was initially used to treat severe constipation and other digestive disorders.

  കോളനിക് മെഷീൻ

  Working Principle of Colonic Machine

   

  The colonic machine involves the use of a tube inserted into the rectum of the patient. Purified water is then introduced into the colon through the tube at a controlled pressure. The water then loosens and flushes out accumulated waste, toxins and other impurities from the colon. The process is repeated several times until the colon is completely cleansed.

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ

  കോളനിക് മെഷീന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

   

  1. Cleanses the Colon: The colonic machine helps to remove toxins and other impurities from the colon, which can improve overall digestive and colon health.

  2. Reduces Constipation: Colon hydrotherapy can help to relieve constipation by flushing out accumulations of waste from the colon.

  3. Boosts Immune System: A cleaner colon can lead to a healthier immune system, which can help to prevent certain diseases.

  4. Enhances Nutrient Absorption: A clean colon can also help to improve nutrient absorption, which can lead to better overall health.

   

   

  Steps to Use a Colonic Machine

   

  1. Fill the colonic machine with purified water.

  2. Insert the tube into the rectum of the patient.

  3. Water is introduced into the colon at a controlled pressure.

  4. The water loosens and flushes out accumulated waste.

  5. The process is repeated several times until the colon is completely cleansed.

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ

   

  Who Needs a Colonic Machine?

   

  People who suffer from digestive disorders, constipation, bloating and other related issues can benefit from a colonic machine.

  It is also recommended for people who want to improve overall colon and digestive health.

   

  Industries that Use a Colonic Machine

   

  Some of the industries that use colonic machines include health and wellness centers, medical spas, holistic clinics, and alternative medicine clinics.

  If you are interested in purchasing a colonic machine or want to learn more about its benefits, please contact us via EMAIL, WHATSAPP or leave a message on our website.

   

  കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ കോളനിക് മെഷീൻ


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ഞങ്ങൾ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണ നിർമ്മാതാവാണ്,നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ,ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  സമർപ്പിക്കൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ പേജ് പുതുക്കി വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.
  വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
  വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


  ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ