ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ម៉ាស៊ីនពោះវៀនធំ

ម៉ាស៊ីនពោះវៀនធំ

ម៉ាស៊ីនពោះវៀនធំ