ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / រោងចក្រ

រោងចក្រ

រោងចក្រផលិតឧបករណ៍ទឹកព្យាបាលពោះវៀនធំ