ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / កាហ្វេពោះវៀនធំ,តើខ្ញុំគួរតែទទួលបានពោះវៀនធំ,ការព្យាបាលដោយប្រើទឹកពោះវៀនធំ ប្រព័ន្ធបើកចំហ

កាហ្វេពោះវៀនធំ,តើខ្ញុំគួរតែទទួលបានពោះវៀនធំ,ការព្យាបាលដោយប្រើទឹកពោះវៀនធំ ប្រព័ន្ធបើកចំហ


កាហ្វេពោះវៀនធំ,តើខ្ញុំគួរតែទទួលបានពោះវៀនធំ,ការព្យាបាលដោយប្រើទឹកពោះវៀនធំ ប្រព័ន្ធបើកចំហ

 

 


 

 

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ