ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / Colon Cleanse: What Comes Out?

Colon Cleanse: What Comes Out?


  • During a colon cleanse, waste matter, ជាតិពុល, and other debris are eliminated from the colon.
  • The exact appearance and consistency of what comes out can vary depending on individual factors.
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ