ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / colon cleansing device,hydrotherapy colon cleanse at home,what are calonics

colon cleansing device,hydrotherapy colon cleanse at home,what are calonics


colon cleansing device,hydrotherapy colon cleanse at home,what are calonics


 

colon cleansing device

ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

 

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ