ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / Colon Hydrotherapy How Much Does It Cost?

Colon Hydrotherapy How Much Does It Cost?


ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន

The cost of colon hydrotherapy may vary depending on your location and the clinic you choose. Typically, a single session may cost anywhere from $50 to $150.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ