ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / Colon Hydrotherapy How Often?

Colon Hydrotherapy How Often?


  • Colon hydrotherapy should be done every 6-12 months to maintain the health of your colon.

Colon Hydrotherapy Machine Manufacturer

  • We are a professional colon hydrotherapy machine manufacturer and our products are available for worldwide delivery. If you are interested in becoming a local distributor or reseller, please contact us via email or WhatsApp.
  • អ៊ីមែល: lucy@colonhydrotherapymachine.org
  • កម្មវិធី WhatsApp: 86135.1090.74.01
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ