ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / flush out colon,portable colonic,angel of water hydrotherapy

flush out colon,portable colonic,angel of water hydrotherapy


flush out colon,portable colonic,angel of water hydrotherapy

Angel of water hydrotherapy

Angel of water hydrotherapy Angel of water hydrotherapy Angel of water hydrotherapy Angel of water hydrotherapy Angel of water hydrotherapy Angel of water hydrotherapy Angel of water hydrotherapy Angel of water hydrotherapy

 

 

 

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ