ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How Do Colonics Work?

How Do Colonics Work?


Colonics involve a similar process as colon hydrotherapy. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, colonics use a machine to pump water into your colon. The machine also removes waste and toxins from your system.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ