ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How Do You Clean Your Gut?

How Do You Clean Your Gut?


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

You can clean your gut by eating a healthy diet rich in fiber, drinking plenty of water, exercising regularly, and avoiding processed foods and unhealthy fats. Also, consider taking natural supplements and probiotics.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ