ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How Do You Do a Colon Cleanse at Home?

How Do You Do a Colon Cleanse at Home?


ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន

There are several methods for doing a colon cleanse at home, including using herbal supplements, doing an enema, or following a specific diet. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, it is important to talk to your doctor before trying any of these methods to ensure that they are safe for you.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ