ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How Do You Know if You Need a Colon Cleanse?

How Do You Know if You Need a Colon Cleanse?


  • If you experience constipation, ហើមពោះ, or other digestive issues, you may benefit from a colon cleanse.
  • ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, it is always best to consult with a healthcare professional before beginning any new health regimen.
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ