കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / ബ്ലോഗ് / How Does Colon Cleansing Work?

How Does Colon Cleansing Work?


  • Colon cleansing involves flushing out the colon and intestines with water or other liquids.
  • During the process, a tube is inserted into the rectum and water is used to dissolve and remove the waste and toxins from the body.
വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ