കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / ബ്ലോഗ് / How Does Colon Hydrotherapy Work?

How Does Colon Hydrotherapy Work?


കോളനിക് മെഷീൻ

Using a specialized machine, water is introduced into the colon through a small tube. The water flushes out waste and toxins while also promoting muscular contractions to aid in elimination. The process is safe and effective when performed by a licensed therapist.

വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ