ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How Is a Colon Cleanse Done?

How Is a Colon Cleanse Done?


ម៉ាស៊ីនលាងពោះវៀន

A colon cleanse can be done in several ways, including using supplements, doing an enema, or getting a colonic. During a colonic, the therapist will insert a tube into the rectum and flush the colon with water.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ