കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / ബ്ലോഗ് / How Is a Colon Cleanse Done?

How Is a Colon Cleanse Done?


കോളൻ ഫ്ലഷ് മെഷീൻ

A colon cleanse can be done in several ways, including using supplements, doing an enema, or getting a colonic. During a colonic, the therapist will insert a tube into the rectum and flush the colon with water.

വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ