ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How Long Does a Colon Cleanse Last?

How Long Does a Colon Cleanse Last?


  • A typical colon cleanse session lasts around 45-60 minutes.
  • ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, the effects of a colon cleanse can last for several days or even weeks.
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ