ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How Much is a Colonic Machine?

How Much is a Colonic Machine?


ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធបើកប្រព័ន្ធទឹកពោះវៀនធំ

The cost of a colonic machine varies depending on the type and brand. On average, a professional-grade colonic machine may cost anywhere from $1,000 to $5,000 or more.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ