ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How Much Waste is in Your Colon?

How Much Waste is in Your Colon?


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

On average, a colon can hold up to 20-25 pounds of waste. Over time, the accumulation of waste and toxins can have negative effects on digestion and overall health.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ