കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / ബ്ലോഗ് / How Much Waste is in Your Colon?

How Much Waste is in Your Colon?


കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം

On average, a colon can hold up to 20-25 pounds of waste. Over time, the accumulation of waste and toxins can have negative effects on digestion and overall health.

വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ