ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How Much Weight Can I Lose with a Colon Cleanse?

How Much Weight Can I Lose with a Colon Cleanse?


  • The amount of weight loss with a colon cleanse varies from person to person. While some may experience a significant amount of weight loss, it is not a guaranteed result. Colon cleansing is more effective in promoting overall health and digestion.

Final Reminder

  • If you’re interested in becoming a local distributor or dealer of our professional colon hydrotherapy machine, please contact us through email at lucy@colonhydrotherapymachine.org, WhatsApp at 86135.1090.74.01, ឬទុកឱ្យយើងផ្ញើសារ. Our products are available for global delivery.
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ