ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How Often Can You Get Colon Hydrotherapy?

How Often Can You Get Colon Hydrotherapy?


  • The frequency of colon hydrotherapy sessions depends on individual needs and preferences.
  • Many people find that monthly or bi-monthly sessions are beneficial, while others may need more or less frequent sessions.
  • Colon hydrotherapy can be a beneficial way to support colon health and alleviate digestive issues.
  • If you are interested in learning more about our colon hydrotherapy machines, please contact us at lucy@colonhydrotherapymachine.org or via WhatsApp at +86135.1090.74.01.
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ