കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / ബ്ലോഗ് / How Often Should I Have Colonic Hydrotherapy?

How Often Should I Have Colonic Hydrotherapy?


കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം

The frequency of colonic hydrotherapy depends on individual needs and health conditions. It is recommended to have it once a month or once in three months. Consult your therapist to determine your needs.

വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ