ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How to Clean Out Bowels?

How to Clean Out Bowels?


ម៉ាស៊ីន Colonic

In addition to natural remedies like drinking water and eating fiber-rich foods, colon hydrotherapy can effectively clean out bowels by flushing out toxins and waste. It is important to consult with a licensed therapist for a safe and effective session.

Contact Us

As a professional colon hydrotherapy machine manufacturer, we offer global delivery of our products. If you are interested in becoming a local distributor or reseller, please contact us via email at lucy@colonhydrotherapymachine.org, WhatsApp at +86135.1090.74.01, ឬទុកឱ្យយើងផ្ញើសារ.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ