കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / ബ്ലോഗ് / How to Clean Out Your Bowels Overnight?

How to Clean Out Your Bowels Overnight?


കോളനിക് മെഷീൻ

While it is not recommended to perform colon hydrotherapy at home, there are natural ways to cleanse your bowels overnight. Drinking plenty of water, eating fiber-rich foods, and avoiding processed foods can aid in digestion and promote bowel movements.

വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ