ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How to Clean Out Your Digestive System?

How to Clean Out Your Digestive System?


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

  • Eat a diet high in fiber and drink plenty of water.
  • Avoid processed foods and sugar.
  • Exercise regularly to promote healthy digestion.
  • Consider adding probiotics or digestive enzymes to your diet.
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ