ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How to Clean Your Intestine?

How to Clean Your Intestine?


ម៉ាស៊ីនសម្អាតពោះវៀនធំ

To clean your intestine, it is important to eat a healthy, high-fiber diet and to stay hydrated. You can also try a cleansing diet or taking herbal supplements.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ