ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How to Cleanse Your Bowels Out Fast?

How to Cleanse Your Bowels Out Fast?


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

While there is no guaranteed way to quickly cleanse your bowels, certain methods like fasting, drinking plenty of water, and taking supplements can help speed up the detoxification process.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ