ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / How to Flush Your Gut?

How to Flush Your Gut?


ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធបើកប្រព័ន្ធទឹកពោះវៀនធំ

To flush your gut, you can follow a cleansing diet, drink plenty of water, eat fiber-rich foods, and take probiotic supplements. It is also important to avoid processed foods, alcohol, and caffeine.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ