ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What Do Enemas Feel Like?

What Do Enemas Feel Like?


ឧបករណ៍ព្យាបាលពោះវៀនធំ

An enema is a procedure that involves injecting liquid into the rectum to flush out waste. It can feel uncomfortable or slightly painful. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, the sensation is brief and usually goes away once the procedure is over.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ