കോർണർ കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം
വീട് / ബ്ലോഗ് / What Do Enemas Feel Like?

What Do Enemas Feel Like?


കോളൻ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഉപകരണം

An enema is a procedure that involves injecting liquid into the rectum to flush out waste. It can feel uncomfortable or slightly painful. However, the sensation is brief and usually goes away once the procedure is over.

വിൽപ്പന കൗസൾട്ടൻ്റ് : ശ്രീമതി ലൂസി
വിൽപ്പന കൺസൾട്ടൻ്റ് : മിസ്റ്റർ മാർക്ക്


ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ