ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What Does a Colon Cleanse Do?

What Does a Colon Cleanse Do?


  • A colon cleanse helps to remove toxins, improve digestion, boost energy levels, and promote weight loss. It can also help to prevent colon cancer and other digestive diseases.
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ