ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What Does a Colon Hydrotherapy Do?

What Does a Colon Hydrotherapy Do?


  • Colon hydrotherapy involves the gentle introduction of water into the colon via the rectum.
  • The water is then flushed out, removing waste and toxins that have accumulated in the colon over time.
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ